Warsztaty o przestrzeni publicznej „Wspólne Miasto”

Wspolne-miasto-_wystawa_2015

Warsz­taty o przestrzeni pub­licznej „Wspólne Miasto” to propozy­cja dla mieszkańców Pol­ski a w szczegól­ności Warszawy, Byto­mia, Białegos­toku i Wrocławia, prag­ną­cych wziąć czynny udział w dyskusji i pro­jek­towa­niu przestrzeni publicznej.

Przestrzeń pub­liczna jest wspólna zarówno dla młodzieży, stu­den­tów jak i osób starszych, niepełnosprawnych i wyk­luc­zonych. Celem warsz­tatów jest inte­gracja różnych grup społecznych w dzi­ała­ni­ach i dyskusji o przestrzeni publicznej.

Warsz­taty poprowadzą akty­wistka miejska, grafik, architekt kra­jo­brazu i artyści sztuk wiz­ual­nych, których pro­jekty i teorie charak­teryzują się nowa­torskim oraz świadomym pode­jś­ciem do zagad­nień związanych z przestrzenią publiczną.

Pod­czas warsz­tatów prowadzący, odwołu­jąc się do swoich pro­fesji, przed­stawią różnorodne kon­cepcje doty­czące szczegól­nie ważnej dla mieszkańców przestrzeni wspól­nej. Z kolei uczest­nicy będą mieli okazję do zasyg­nal­i­zowa­nia prob­lemów i pytań, wynika­ją­cych z otacza­jącej ich przestrzeni: czy speł­nia ich potrzeby, czy przy­czy­nia się do poprawy jakości życia i naw­iązy­wa­nia kon­tak­tów społecznych?
Pod­czas warsz­tatów uczest­nicy wypracują wspól­nie z prowadzą­cymi swoje pro­jekty — propozy­cje, dla otacza­jącej ich przestrzeni pub­licznej. Uczest­nicy będą rozwi­jali umiejęt­ności, wiedzę i kreaty­wność poprzez inter­akcję z zapros­zonymi spec­jal­is­tami i innymi uczestnikami.

Efekty współpracy zostaną umieszc­zone w pub­likacji, która pod­sumuje wspólne doświad­czenia i dzi­ała­nia wypra­cow­ane na warsz­tat­ach. Pow­stałe pod­czas warsz­tatów pro­jekty zostaną również opub­likowane na stronie inter­ne­towej wspólnemiasto.pl, która zostanie rozbu­dowana o kole­jny zestaw kreaty­wnych propozy­cji dla miast.

Warsz­taty:
– 5 grup do 20 uczest­ników — każda grupa będzie prowad­zona przez innego prowadzącego.
– 2 dni x 4 godziny: razem — 8 godzin każda grupa

Plan warsz­tatów:
– 1 dzień: wykład prowadzącego, wprowadze­nie uczest­ników w prob­lematykę miejskiej przestrzeni pub­licznej, uczest­nicy przed­staw­iają propozy­cje pro­jek­tów: insta­lacji, dzi­ałań i ingerencji w przestrzeni pub­licznej: dyskusja — 2 dzień: praca nad opra­cow­aniem mery­to­rycznym i tech­nicznym wybranych pro­jek­tów: kon­sul­tacje, pod­sumowanie współpracy

grupa 1
14–15 listopada
Krzysztof Her­man i Maciek Łep­kowski
Warszawa, Cmen­tarz Południowy

grupa 2
20–21 listopada
Tomasz Fudala
Bytom, Gale­ria Kronika

grupa 3
28–29 listopada
Kalina Zatorska i Mar­ian Misiak
Wrocław, Muzeum Architektury

grupa 4
10–11 grud­nia
Hubert Czere­pok, Królikarnia

grupa 5
10–11 grud­nia
Marta Żakowska, Białystok

Warsz­taty są kon­tynu­acją pro­jektu Wspólne Miasto, który odbył się w 2013 roku.