Hubert Czerepok

Rzezba 2 w ogrodzie Krolikarni, fot. Antonina Gugała

Muzeum Rzeźby im. Xaw­erego Dunikowskiego w Kró­likarni — Odd­ział Muzeum Nar­o­dowego, ul. Puławska 113a, Warszawa

Rzeźba plen­erowa potocznie kojarzy się nam z gip­sową fig­urką radośnie pląsającego fauna bądź bardziej kic­zowato z kras­nalem wyko­nanym z żywicy.  Ogrody, parki to przestrze­nie zapro­jek­towane dla odpoczynku, kon­tem­placji – miejsca, w których cisza i rośliny mają tworzyć kli­mat uko­je­nia dla naszych zmęc­zonych zmysłów. Rzeźby usy­tuowane w parku zasad­niczo różnią się od real­iza­cji pom­nikowych – nie narzu­cają tak bardzo swej obec­ności, starają się być uzu­pełnie­niem pejzażu. Oczy­wiś­cie zdarzają się przy­padki umiejs­caw­ia­nia pom­ników wieszczów, muzyków w takich miejs­cach, lecz na szczęś­cie dzieje się to z pewną dozą respektu dla otacza­jącej przyrody.

Pod­czas warsz­tatów uczest­nicy zwiedzą park okala­jący Kró­likarnię by następ­nie zapro­jek­tować ich zdaniem najbardziej kore­spon­du­jącą z otocze­niem rzeźbę plenerową.

Hubert Czere­pok — Artysta sztuk wiz­ual­nych. Autor neonów, rysunków, obrazów i insta­lacji. Wykłada na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Swoje prace wys­taw­iał m. in. w Galerii Kro­nika w Bytomiu, Cen­tre d’art Con­tem­po­rain La Criee w Rennes, Galerii Żak-Branicka w Berlinie, Art Sta­tions Foun­da­tion w Poznaniu.

culture.pl/pl/tworca/hubert-czerepok