Jan Strumiłło

WM _Strumillo _net

Klient ide­alny

Powodze­nie w ksz­tał­towa­niu przestrzeni miejskiej zależy zarówno od architekta, jak i od klienta. Być może od klienta nawet bardziej. Jak więc być klien­tem ide­al­nym? Czy można się tego nauczyć?
Można! Trzeba tylko zrozu­mieć motywacje, wyk­sz­tałce­nie i ukryte prag­nienia architek­tów, żeby móc więcej z nich wycis­nąć. Trzeba umieć dobrze się przy­go­tować. Trzeba być świadomym cen, kon­tek­stu, his­torii. Trzeba odro­bić lekcję. Trzeba się uczyć.
Na warsz­tat­ach zaprezen­tu­jemy przykłady udanej współpracy klienta i architekta. Pokażemy, od czego zależy sukces i jak uniknąć porażki. Przed­staw­imy koszty pro­jektu i wyjaśn­imy, z czego one wynikają. Określimy czas przy­go­towywa­nia pro­jektu i dopeł­ni­a­nia for­mal­ności. Wskażemy, czym się różni stu­dent od młodego architekta i starego wyjadacza. Wykon­awca zaś nam opowie o cenach remon­tów i budów. Pon­adto nauczymy się, jak roz­maw­iać z architek­tem, i zajrzymy za kulisy rynku nieru­chomości.
Warsz­taty skierowane są do osób zaan­gażowanych w przestrzeń miejską, chcą­cych inwest­ować w nieru­chomości, budować, tworzyć miasto. Potenc­jalni inwest­orzy dowiedzą się z nich, jak stworzyć twór­czą relację z architektem.

Jan Strumiłło _foto Tycjan Gniew Podskarbiński, © Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej

Jan Strumiłło
fot. Tyc­jan Gniew Podskarbiński
© Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej

Jan Stru­miłło – architekt, od 2010 roku prowadzi własną prak­tykę w Warsza­wie. Absol­went Wydzi­ału Architek­tury Politech­niki Warsza­wskiej – w 2005 roku jego pro­jekt dyplo­mowy Dobra/Drewniana zdobył Nagrodę Architek­ton­iczną im. Mał­gorzaty Baczko i Pio­tra Zakrzewskiego. Absol­went Eid­genös­sis­che Tech­nis­che Hochschule w Zurychu. Stu­dia MAS ukończył pod kierunk­iem Diet­mara Eberle. Prak­tykę zdoby­wał, pracu­jąc m.in. dla JEMS Architekci w Warsza­wie czy Baum­schlager Eberle w Szwa­j­carii i Aus­trii. Autor wnętrz klubokaw­iarni Towarzyska i bistro Recto|Verso w Warsza­wie. Współza­łoży­ciel EESTT: East­ern Euro­pean Study Think Tank – nieza­leżnego ciała badaw­czego sku­pi­onego na architek­turze i designie.

janstrumillo.com