Kaja Dziarmakowska i Monika Wróbel

wspólne_miasto_pies

Pies w mieście

Psy nie mają w mieś­cie łatwego życia – brzy­d­kie chod­niki, małe trawniki, przy­blokowe pod­wórka, ulice, a jeśli park, to tylko na smy­czy. Brakuje spójnej infor­ma­cji, każdy park ma odrębny reg­u­lamin, a każde pod­wórko swoją cichą, niespisaną nigdzie umowę… For­mal­nie zasady obow­iązu­jące właś­ci­cieli psów są niezwykle surowe, co oczy­wiś­cie sprzyja ich łama­niu. Nie udało się także wyk­sz­tał­cić w Polsce zwyczaju sprzą­ta­nia po swoich pupi­lach.
W trak­cie warsz­tatów stworzymy kat­a­log pomysłów na przestrze­nie, sprzęty i rozwiąza­nia miejskie przy­jazne psom. Zma­pu­jmy potenc­jalne lokaliza­cje. Pod­pa­trzmy, jak to robią inne kraje. Zapro­jek­tu­jemy mod­ele przestrzeni, dodatkowe miejskie psie usługi, ale też sprzęty i miejskie meble, które poz­wolą i nam, i psom na wytch­nie­nie – w parkach, na osied­lach i stłoc­zonych, miejs­kich uli­cach. Wspól­nie popracu­jemy nad ucz­ci­wym „psim reg­u­laminem”.
Zapraszamy właś­ci­cieli psów – małych i dużych, wyprowadzanych na smy­czy, nos­zonych na rękach i wyb­ie­ganych nad Wisłą. Zapraszamy row­erzys­tów zwal­ni­a­ją­cych przy owczarkach. Bie­gaczy pod­gryzanych przez yorki. A także mieszkańców dba­ją­cych o czys­tość przy­do­mowych chod­ników i ogródków.

Kaja Dziarmakowska _foto Tycjan Gniew Podskarbiński, © Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej

Kaja Dziar­makowska
fot. Tyc­jan Gniew Podskarbiński
© Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej

Kaja Dziar­makowska
Absol­wen­tka psy­chologii oraz design man­age­ment. Badała wiz­erunki miast i regionów. Prowadz­iła warsz­taty i pro­jekty badaw­cze doty­czące m.in. prob­lemów społecznych młodzieży i ich związków z przestrzenią zamieszki­wa­nia, a także bada­nia na potrzeby konkursów architek­ton­icznych czy kon­sul­tacje społeczne ważnych miejs­kich przed­sięwz­ięć. Koor­dy­na­torka w Pra­cowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocz­nia”. Dzi­ała w inic­jaty­wie Skw­erów Sportów Miejs­kich. Należy do sieci Lata­ją­cych Socjologów Towarzystwa Inic­jatyw Twór­czych „ę”. Współprowadzi warsz­taty dla stu­den­tów doty­czące badań wspier­a­ją­cych innowacje społeczne w poz­nańskiej School of Form.

stocznia.org.pl

Monika Wróbel _foto Tycjan Gniew Podskarbiński, © Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej

Monika Wró­bel
fot. Tyc­jan Gniew Podskarbiński
© Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej

Monika Wró­bel
Absol­wen­tka Wydzi­ału Architek­tury Politech­niki Śląskiej, wyróżniona w konkur­sach Min­is­tra Infra­struk­tury oraz Towarzystwa Urban­istów Pol­s­kich za pracę dyplo­mową doty­czącą rewital­iza­cji przestrzeni małych stacji kole­jowych w Beskidzie Śląskim. Od 2006 roku architekt w warsza­wskiej pra­cowni KAPS — Architekci. Dok­toran­tka na Wydziale Architek­tury Politech­niki Warsza­wskiej gdzie zaj­muję się tem­atem relacji współczes­nej sztuki pub­licznej z przestrzenią miejską. Współt­worzy grupę architek­tów zaan­gażowanych w pro­jekt Skw­erów Sportów Miejskich.

 
 
 
Warsz­taty “Pies w mieś­cie“
01 02 03 04 05 06 07 Monika Wróbel _foto Tycjan Gniew Podskarbiński, © Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej