Kalina Zatorska i Marian Misiak

cena

Fun­dacja 102 (Mar­ian Misiak i Kalina Zatorska)

Pod wspól­nym szyldem

Przestrzeń pub­liczna zdomi­nowana wiz­ual­nym przekazem komer­cyjnym jest tworem wieloz­nacznym i trud­nym w inter­pre­tacji i kon­troli. Słuszne argu­menty posi­adają zarówno ci, którzy chcą porządku w rekla­mach ulicznych jak i ci, którzy obaw­iają się czystych miast (bo np. od czystych miast blisko może być do czystych ras itd.). Kwes­tia rozwiąza­nia tego prob­lemu pozostaje otwarta. Jeśli chcesz dowiedzieć się czym jest Park Kul­tur­owy, jak dzi­ała i gdzie są jego granice przestrzenne i men­talne, jeśli intere­suję cię jak typografia i architek­tura mogą być wiązane w przestrzeni­ach pub­licznych, jeśli den­er­wują cię bill­boardy lub odwrot­nie, nie zgadzasz się z miejskimi akty­wis­tami — przyjdź na warsz­taty. Nie rozwiążemy wszys­t­kich rozterek komer­cyjnego świata wiz­ual­nego, ale pokażemy ci nowe sposoby jego anal­izy, pracy z szyl­dami, fasadami, lit­erami w przestrzeni i aktu­al­nym kon­tek­stem miasta wielokul­tur­owego wannabe pro­mowanego przez władze Wrocławia.

dzień pier­wszy: Wizja lokalna w Parku Kul­tur­owym. Anal­iza wybranych szyldów pod wzglę­dem typografii, dopa­sowa­nia do architek­tury i nowych przepisów PK. Prezen­tacja teoretyczna/wykład z obszaru typografii w architekturze.

dzień drugi: Praca w grupie nad ekspery­men­tal­nymi propozy­c­jami rozwiązań szyldów i reklam dla wybranych lokali. Papier, noży­czki, klej, dyskusja i zwroty akcji.

Kalina_Zatorska_filozof_dizajnu_fot.alicjakielan

Kalina Zatorska — teo­re­ty­czka designu, nieza­leżna ris­er­cz­erka, miejska aktywistka.


KRT_9955

Mar­ian Misiak — grafik pro­jek­tant, typograf, badacz kul­tury wizualnej.

 

 

 

 

 

IMG_1720 IMG_1715 IMG_1708 IMG_1706 IMG_1703 IMG_1699 IMG_1693