Krzysztof Herman i Maciej Łepkowski

05b42e92ec6b8731e186084c131d23a2 (1)

Przestrzeń wspólna cmentarza

Oprócz ulic, parków, placów współdzie­limy również cmen­tarze. I tak jak one przestrzeń cmen­tarzy podlega ciągłym zmi­anom związanym z różnymi ten­denc­jami urban­isty­cznymi, sty­lami architek­ton­icznymi, proce­sami społecznymi i kul­tur­owymi. I tak jak całą przestrzeń wspólną tak i cmen­tarze dotknęła degradacja specy­ficzna dla ostat­nich dwóch dekad roz­woju miast.
W ramach warsz­tatów wybierzemy się na wyprawę na najnowszy cmen­tarz Warszawy — Komu­nalny Cmen­tarz Połud­niowy. Przyjrzymy się różnym ideom i przed­sięwz­ię­ciom, które starały się uczynić z cmen­tarzy miejsca przy­jazne żywym i zmarłym. Zas­tanow­imy się nad tym co sztuka i artyści mogą nam powiedzieć o roli cmen­tarza, pochówku i rytuału.

Spo­tykamy się w sobotę, 14.11 o godzinie 13:00, na zajezdni auto­bu­sowej “P + R Al. Krakowska” i stamtąd wspól­nie wybierzemy się na Komu­nalny Cmen­tarz Połud­niowy w Antoni­nowie. Po tere­nie cmen­tarza oprowadzi nas kierownik, pan Dar­iusz Wie­jak, następ­nie Anna Dłu­goz­ima poprowadzi wykład o przemi­anach his­to­rycznych funkcji cmen­tarza w mieś­cie.
W Warsza­wie będziemy z powrotem około godziny 17:00

W niedzielę, 15.11 spotkanie odbędzie się między 12:00 a 16:00 w Dużym Pokoju na ulicy Wareck­iej 4/6. Pod­czas pier­wszej część spotka­nia zaprezen­tu­jemy kilka pro­jek­tów artysty­czno — architek­ton­icznych odnoszą­cych się do prob­lematyki cmen­tarnej. W dru

gie części skupimy się na naszych subiek­ty­wnych wraże­ni­ach, poszukamy odpowiedzi, rozwiązań i kon­cepcji, które próbują redefin­iować znacznie cmen­tarzy miejs­kich na przykładzie Komu­nal­nego Cmen­tarza Połudnowego.

Krzysztof Her­man – architekt kra­jo­brazu. Adi­unkt w Kat­e­drze Sztuki Kra­jo­brazu SGGW,

k6

nauczy­ciel aka­demicki na Wydziale Ogrod­nictwa, Biotech­nologii i Architek­tury Kra­jo­brazu oraz na kierunku Gospo­darka Przestrzenna. Stype­ndysta Fun­dacji Ful­brighta na Har­vard Grad­u­ade School of Design w USA. Członek artysty­cznego kolek­tywu Parque-no, z którym wspól­nie real­i­zował pro­jekty m.in. w Galerii Korde­garda, na Fes­ti­walu Ogrodów w Bolestraszy­cach, Fes­ti­walu Land Art w Toruniu czy „Prze­budze­niu” Galerii El w Elblągu.

165465_4691511411111_1473743544_nMaciej Łep­kowski – dok­torant w Kat­e­drze Sztuki Kra­jo­brazu SGGW, mag­is­ter filo­zofii, absol­went studiów pody­plo­mowych Sztuka, przestrzeń pub­liczna i demokracja. Relacje i możli­wości na Uni­w­er­syte­cie SWPS. Współt­worzy i real­izuje pro­jekty z pogranicza sztuki i ani­macji kul­tury. Członek kolek­tywu artysty­cznego Parque-No oraz Pra­cowni Dóbr Wspólnych.