Łukasz Wojciechowski

WM_Wojciechowski _net

Miasto jako sys­tem

Miasto jest sys­te­mem, w którym możemy swo­bod­nie się poruszać w ramach określonych zasad. Sys­tem ten jed­nak często się zaw­iesza, urywa, ma dzi­ury i słabe punkty. W obrę­bie tego ogól­nego sys­temu każdy zna­j­duje swoją drogę, własną sek­wencję, ścieżkę dostępu – idąc do pracy, do sklepu, na spacer. Gdzie te ścieżki mogą się spotkać? Czy można zdefin­iować wspólne pola, aplikacje dostępne dla wszys­t­kich? Czy miejsca, które znamy, służą do łączenia czy też raczej są „trol­lami”, „tro­janami”, „wirusami”, które musimy okiełz­nać i deza­k­ty­wować lub przekierować ich negaty­wną energię?
Na warsz­tat­ach spróbu­jemy odnaleźć możliwą sieć połączeń w określonej części miejskiego sys­temu, czyli w dziel­nicy, na ulicy, na osiedlu. Zas­tanow­imy się, w jaki sposób nieze­spolone ze sobą „pro­gramy” mogą naw­iązać współpracę, przenikać się, tworząc ciągły kra­jo­braz miejski. Podysku­tu­jemy o tym, w jaki sposób myśleć o mieś­cie jako o wielości, kon­tin­uum, następst­wie zdarzeń, nie zaś jako o zestawie niepow­iązanych ze sobą obiektów.

Łukasz Wojciechowski _foto Tycjan Gniew Podskarbiński, © Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej

Łukasz Wojciechowski
fot. Tyc­jan Gniew Podskarbiński
© Fun­dacji Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej

Łukasz Woj­ciechowski – architekt, współza­łoży­ciel VROA architekci, asys­tent na Wydziale Architek­tury Politech­niki Wrocławskiej, prowadzi blog o architek­turze i infra­struk­turze niepokoje.wordpress.com, jest współza­łoży­cielem Fun­dacji Jed­nos­tka Architek­tury pod patronatem Jad­wigi Grabowskiej-Hawrylak. Lau­reat nagród i wyróżnień w konkur­sach architek­ton­icznych i urban­isty­cznych. Pisał do „Architektury-Murator”, „A10”, „Archi­tec­tural Design”, „Won­der­land”, wykładał m.in. w Deutsches Architek­tur Museum, Architek­tur Zen­trum Wien, Muzeum Sztuki Współczes­nej w Warsza­wie. Współau­tor pro­jek­tów Muzeum Współczes­nego we Wrocławiu i Region­al­nego Cen­trum Turystyki Biznesowej.

vroa.pl