Małgorzata Kuciewicz

WM _Kuciewicz _net

Przestrzeń pub­liczna przyszłości

W Warsza­wie toczy się dyskusja na temat tego, jak ksz­tał­tować przestrze­nie pub­liczne, by były one poprawnie zdefin­iowane, dostępne dla wszys­t­kich, by stanow­iły odpowiedź na potrzeby lokalnych wspól­not. Wyzwaniem, które stoi przed nami, jest stosowanie świa­towych stan­dardów i dobrych prak­tyk współt­worzenia miasta.
Na warsz­tat­ach uzu­pełn­imy ów zachodzący na naszych oczach pro­ces zmi­any miasta o poszuki­wa­nia innowa­cyjnego pro­gramu dla miejskiej przestrzeni. Zas­tanow­imy się, które z zapom­ni­anych funkcji miasta warto przy­wracać, które fenomeny warto chronić (miejsca niejed­noz­nacznych sytu­acji lub niefor­mal­nych zgro­madzeń). Prze­badamy mod­ele, których Warszawa jeszcze nie zna (np. przestrze­nie hybry­dowe, przestrze­nie kolizyjne pro­duk­ty­wnego star­cia, miejsca debaty czy edukacji w plen­erze).
Poroz­maw­iamy o komody­fikacji wnętrz pub­licznych i możli­woś­ci­ach tworzenia niekomer­cyjnych przestrzeni pod dachem. Rozważymy to, jak nietrady­cyjne, zmi­enne układy funkcjon­alne mogą wywołać nieschematy­czne zachowa­nia oraz jak mogą dzi­ałać miejsca o nieokreślonym na stałe pro­gramie. Warsz­tat ten jest wstępem do pro­to­ty­powa­nia ele­men­tów nowej przestrzeni pub­licznej w przyszłości.

Małgorzata Kuciewicz _foto Tycjan Gniew Podskarbiński, © Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej

Mał­gorzata Kuciewicz
fot. Tyc­jan Gniew Podskarbiński
© Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej

Mał­gorzata Kuciewicz – architekt, współt­worzy Grupę Pro­jek­tową Cen­trala. Stu­diowała architek­turę w Warsza­wie, Mont­pel­lier i Tam­pere, doświad­cze­nie zdoby­wała w Berlage Insti­tute w Ams­ter­damie i na warsz­tat­ach EASA. Lau­re­atka wielu nagród i wyróżnień w konkur­sach architek­ton­icznych i urban­isty­cznych. Autorka wnętrz, obiek­tów, wys­taw i pro­jek­tów służą­cych pobudze­niu reflek­sji nad przestrzenią miast (np. Skwer Sportów Miejs­kich w Paw­ilonie Emilia). Zaj­muje się badaniem, pop­u­laryza­cją, a także dzi­ałaniem na rzecz zachowa­nia wartoś­ciowego dziedz­ictwa architek­tury i urban­istyki (m.in. rewital­iza­cja paw­ilonu Warszawa Pow­iśle). Kura­torka wys­tawy „Chwała miasta” o Warsza­wie jako przy­padku studialny.

centrala.net.pl

 

Warsz­taty “Przestrzeń pub­liczna przyszłości“
fragment muru Ogrodu Saskiego _1 fragment muru Ogrodu Saskiego _2 mur Ogrodu Saskiego, wizja lokalna _1 opracowanie strategii muru Ogrodu Saskiego, grupa1 opracowanie strategii muru Ogrodu Saskiego, grupa2