Marta Frejda i Michał Gratkowski

WM _Moko _net

Czym jest współczesne miasto?

Czy obec­nie ist­nieje coś takiego, jak psy­cho­log­iczna i socjo­log­iczna potrzeba tworzenia miasta? Czy dzisiaj nadal chcemy budować osiedla w cen­trum i jego najbliższym sąsiedztwie? A może prze­waża prag­nie­nie zacieś­ni­a­nia ist­niejącej tkanki miejskiej, dzie­le­nia wiel­kich kwartałów na mniejsze dzi­ałki i tworzenia uroz­maiconej zabu­dowy?
Na warsz­tat­ach odpowiemy sobie na pytanie, czym jest współczesne miasto. Zas­tanow­imy się nad tym, czy ma być ono zbiorem osiedli, czy też zbiorem budynków. Prześledz­imy, jak rozwi­jało się patrze­nie na przestrzeń miejską w ciągu ostat­nich stu lat. Czy w dwudziestole­ciu między­wo­jen­nym miasto było czymś innym niż w cza­sach PRL-u? Czy upadek soc­jal­izmu coś zmienił, co wniosły lata dziewięćdziesiąte i jak wygląda to teraz?

Marta Frejda i Michał Gratkowski fot. Tycjan Gniew Podskarbiński _© Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej

Marta Fre­jda i Michał Gratkowski
fot. Tyc­jan Gniew Podskarbiński
© Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej

MOKO Archi­tects – pra­cow­a­nia pro­jek­towa założona przez Martę Fre­jdę i Michała Gratkowskiego, absol­wen­tów Wydzi­ału Architek­tury Politech­niki Warsza­wskiej. Ich celem są ambitne i nie­s­tandar­d­owe real­iza­cje z dziedziny architek­tury i designu. Sku­pi­ają się na tym, aby zachowana była pro­por­cja między kon­tek­stem miejsca, w jakim pow­staje obiekt, budżetem, jakim dys­ponuje inwestor, a założe­ni­ami funkcjon­al­nymi. Spec­jal­izują się we wnętrzach komer­cyjnych i użyteczności pub­licznej. Są współau­torami pro­jektu kaw­iarni Relaks w Warsza­wie, stołecznego Con­fash­ion Sport Bar czy con­cept store Fumo, a także Sta­dionu Sied­mi­ole­cia – Skweru Sportów Miejs­kich i Cen­trum Sportów Miejs­kich na Bemowie.

mokoarchitects.pl

Warsztaty "Czym jest współczesne miasto?" fot. Tyc­jan Gniew Podskarbiński  © Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej Warsztaty "Czym jest współczesne miasto?" fot. Tyc­jan Gniew Podskarbiński  © Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej Warsztaty "Czym jest współczesne miasto?" fot. Tyc­jan Gniew Podskarbiński  © Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej Warsztaty "Czym jest współczesne miasto?" fot. Tyc­jan Gniew Podskarbiński  © Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej Warsztaty "Czym jest współczesne miasto?" fot. Tyc­jan Gniew Podskarbiński  © Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej Warsztaty "Czym jest współczesne miasto?" fot. Tyc­jan Gniew Podskarbiński  © Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej Warsztaty "Czym jest współczesne miasto?" fot. Tyc­jan Gniew Podskarbiński  © Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczesnej