Katarzyna Grażyńska i Marta Żakowska

photo4

Kolek­tyw Remiks – Katarzyna Grażyńska, Marta Żakowska

Remiks: strzeżony ośrodek dla cudzoziemców

Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczes­nej, Gale­ria Arsenał

Białys­tok, Strzeżony Ośrodek dla Cud­zoziem­ców, 8–9.12.2015

 

Strzeżony Ośrodek dla Cud­zoziem­ców w Białym­stoku pow­stał w 2008 na tere­nie jenos­tki Straży Granicznej. Obec­nie mieszkają w nim wyłącznie męczyźni. Jak opowiada kadra sekcji eduka­cyjnej, grupę 60 osób tworzą aktu­al­nie głównie Czeczeni, Gruzini, Pak­istańczycy, Wiet­nam­czycy, Nigeryjczycy, Bangladeszanie i Indusi. Dzisiejsi mieszkańcy miejsca – wszyscy między 18. i 60 rok­iem życia (na oko, sza­cunki doty­czące infor­ma­cji nie­jawnych) – spędzają w nim różne okresy, śred­nio od 3 tygodni do roku. Trafi­ają do Ośrodka z różnych, nie­jawnych powodów. Jedni żyli przed dostaniem się do niego latami, nawet dekadami w Polsce, w różnych sytu­ac­jach prawnych. Inni sprowadzani są niemalże z lot­niska lub granicy albo po kilku tygod­ni­ach czy miesią­cach w kraju.

W ramach pro­jektu Remiks, mieszkańcy Ośrodka zmapowali jego przestrzeń pry­watną i półpub­liczną. Następ­nie oce­nili ją, zarówno pod wzglę­dem funkcjon­al­nym, jak i emocjon­al­nym. Zmapowali wraże­nia, jakie budzą w nich poszczególne części obiektu i jego otoczenia, po czym wypra­cow­ali pomysly na możliwe formy pod­niesienia jakości tych miejsc, a więc i życia społecznego w obrę­bie Ośrodka. Uczest­nicy warsz­tatów stworzyli serię kon­cepcji i zbiór infor­ma­cji na temat potenc­jal­nych przestrzen­nych inter­wencji w Ośrodku, na którym zależy jego aktu­al­nym mieszkańcom.

Drugiego dnia warsz­tatów zre­al­i­zowali jedną z wypra­cow­anych wcześniej kon­cepcji – kanapy i inne wygod­nie siedziska, których brakowało w przestrzeni­ach sal telewiz­yjnych. W ciągu kole­jnych godzin uczest­nicy z różnych kręgów kul­tur­owych spon­tan­icznie uczyli siebie nawza­jem i kadrę różnych tech­nik szy­cia. Wyci­nali gąbkę, tapicerowali, kon­struowali szkielet sof. Pra­cow­ali wszyscy – ci, którzy roz­maw­iają w ośrodku na co dzień, łamanym ang­iel­skim, wymieni­a­jąc kilka słów z kadrą czy mieszkań­cami, ci, którzy mieszkają w Ośrodku z ludźmi ze swoich kręgów językowych i ci, którzy w ośr­doku z nikim nie mogą zamienić żad­nego słowa, bo nikt nie mówi w ich języku. Wiru­jące dłonie i igły załatwiały wszys­tko. Tak pow­stały dwie kanapy i kilka­naś­cie poduch do sal telewiz­yjnych, które zajęte zostały w ciągu kilku minut. Zad­owole­nie. Satys­fakcja. Wygoda. Oraz wiara i przeko­nanie, że kolek­tyw Remiks, Fun­dacja Pol­skiej Sztuki Nowoczes­nej i Gale­ria Arse­nał wrócą do Ośrodka z tłu­maczami, pro­jek­tan­tami i architek­tami, a przestrze­nie wspólne i pryw

atne Ośrodka nie muszą wyglą­dać tak, jak wyglą­dają. Drob­nymi i więk­szymi inter­wenc­jami z zakresu ani­macji kul­tury w kon­tekś­cie przestrzen­nym oraz wspólną pracą nad nimi sto­sunkowo łatwo, szy­bko i wyraźnie pod­nieść można jakość życia cud­zoziem­ców w tych trud­nych dla nich

warunk­ach.

fot. Kasia Grażyńska

Katarzyna Grażyńska — tren­erka umiejętności psy­cho­log­icznych i społecznych pracu­jąca w obszarze komu­nikacji, asertywności, dążenia do celu i rozpoz­nawa­nia potrzeb. Absol­wen­tka psy­chologii sto­sunków międzykul­tur­owych Uni­w­er­sytetu SWPS, INTROP (INTRA i GRUPA TROP) – tren­erka warszatu psy­cho­log­icznego oraz CTSR: kursu pod­sta­wowego Ter­apii Skon­cen­trowanej na Rozwiaza­ni­ach. Z kolek­ty­wem Remiks współpra­cow­ała doty­chczas w ramach dzi­ałań w ob

szarze społecznej rewital­iza­cji Parku Tysią­cle­cia real­i­zowanej przez BWA Zielona Góra, Fun­dację Salony i Urząd Miasta Zielona Góra, pro­jektu Remiks Połud­nia we Włocławku i na warsza­wskiej Pradze w ramach pro­jektu Mali Pekiniarze real­i­zowanego we współpracy z Cen­trum Akcji Paca, CAL.

Marta Żakowska – antropolożka i członk­ini Insty­tutu Badań Przestrzeni Pub­licznej, redak­torka fot. J. Sokołowskinaczelna Mag­a­zynu Miasta, www.publica.pl/magazynmiasta, ani­ma­torka kul­tury, stype­ndys­tka
Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego 2014. Autorka licznych pro­jek­tów z zakresu ani­macji kul­tury w przestrzeni pub­licznej i półpub­licznej, które prowadz­iła i współprowadz­iła w ramach dzi­ałań kolek­tywu Remiks m.in. na Między­nar­o­dowym Fes­ti­wal Teatral­nym Malta, pod­czas prro­jektu Knot Fun­dacji Bęc Zmi­ana, Man­i­fes­tacji Poe­t­y­c­kich, w ramach społecznej rewital­iza­cji Parku Tysią­cle­cia prowad­zonej przez Fun­dację Salony, BWA Zielona Góra i Urząd Miasta Zielona Góra, pro­jektu Kolenkit, Ams­ter­dam między­nar­o­dowego kolek­tywu Cas­coland, „Lata z Łaźniow­cami” Teatru Łaź­nia Nowa w Krakowie i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowaw­czym nr 4 w Warsza­wie (pro­jekt stype­n­di­alny MKiDN 2014). Prowadzi sem­i­nar­ium z zakresu com­mu­nity art na stu­di­ach „Miasta i metropolie” Insty­tutu Badań Przestrzeni Publicznej.

photo1 photo7 photo6 photo5 photo3 photo2