Tomasz Fudala

IMG_1364

Cen­trum hand­lowe jako nowe cen­trum miasta?

miejsce: CSW Kro­nika w Bytomiu

Tem­atem warsz­tatów będzie pytanie o relację trady­cyjnej przestrzeni pub­licznej i współczes­nej przestrzeni hand­lowej. Za przykład posłużą Rynek i sąsiadu­jące z nim cen­trum hand­lowe łączące funkcję hand­lową, rozry­wkową, usłu­gową i kul­tur­alną.
Cen­tra hand­lowe jako nowe środki kon­sumpcji w XX wieku odniosły tak wielki sukces, że inne miejsca pub­liczne i doty­chcza­sowe przestrze­nie hand­lowe zaczęły się wydawać staroświeckie, zbyt trady­cyjne. Wraz z ich pojaw­ie­niem się na tere­nie Pol­ski w lat­ach 90. his­to­ryczne ulice i place wielu miast stop­niowo pus­toszały.
W cza­sie warsz­tatów mieszkańcy przyjrzą się wpły­wowi cen­trum hand­lowego na okolicę. Ich celem będzie próba szuka­nia pomysłów dla bytom­skiego Rynku, które pod­niosą jego atrak­cyjność, ale nie będą upod­ab­ni­ały go do świą­tyni konsumpcji.

Tomasz Fudala — his­to­ryk i kry­tyk sztuki, kura­tor w Muzeum Sztuki Nowoczes­nej w Warsza­wie. Autor artykułów w prasie i mag­a­zy­nach artysty­cznych („Art­fo­rum”, „Domus”, „Odra”, „Obieg”), a także kat­a­lo­gach wys­taw. Od 2009 współt­worzył fes­ti­wal pro­jek­towa­nia miasta WARSZAWA W BUDOWIE. W swo­jej prak­tyce kura­torskiej stara się pod­nosić kom­pe­tencje architek­ton­iczne społeczeństwa, dostar­czać wiedzy o planowa­niu, his­torii architek­tury i urban­istyki, ale też zachę­cać mieszkańców do par­ty­cy­pacji w pozy­ty­wnych przemi­anach miasta.

IMG_1610 IMG_1595 IMG_1574 IMG_1502 IMG_1495

IMG_1493 IMG_1469