Warsztaty architektoniczne o przestrzeni miejskiej

Wspolne miasto _wystawa_net +

WSPÓLNE MIASTO

wys­tawa pro­jek­tów pow­stałych pod­czas warsz­tatów architek­ton­icznych o przestrzeni miejskiej.

warsz­taty prowadzili:
Mał­gorzata Kuciewicz i Sebas­t­ian Bałut
Kaja Dziar­makowska i Monika Wró­bel
Marta Fre­jda i Michał Gratkowski
Jan Stru­miłło
Łukasz Woj­ciechowski i Natalia Rowińska

SARP, Odd­ział Warsza­wski
ul. Fok­sal 2, 00–366 Warszawa

piątek 6 grud­nia 2013
godz. 18:00 — 21:00

sob­ota — niedziela
7 — 8 grud­nia 2013
godz. 12.00 — 18.00

Warsz­taty architek­ton­iczne ‘Wspólne Miasto’

Warsz­taty architek­ton­iczne „Wspólne Miasto” to propozy­cja dla mieszkańców Warszawy i Pol­ski prag­ną­cych wziąć czynny udział w pro­jek­towa­niu przestrzeni miejskiej, w której żyją i pracują.
Warsz­taty poprowadzą architekci i teo­re­tycy architek­tury, których pro­jekty i teorie charak­teryzują się nowa­torskim oraz świadomym pode­jś­ciem do zagad­nień architek­ton­icznych i urban­isty­cznych. Pod­czas warsz­tatów prowadzący przed­stawią różne ten­dencje związane z pro­jek­towaniem miasta, a uczest­nicy będą rozwi­jali umiejęt­ności, wiedzę i kreaty­wność poprzez inter­akcję z zapros­zonymi spec­jal­is­tami i innymi uczest­nikami.
Brak wiedzy doty­czącej przestrzeni miejskiej, w której na co dzień żyjemy, a także brak plat­formy do wymi­any poglądów i propozy­cji związanych z miastem to prob­lemy, które zaowocow­ały zaprosze­niem mieszkańców do współt­worzenia miasta oraz dzie­le­nia się swoimi spostrzeże­ni­ami i uwagami w ramach warsz­tatów „Wspólne Miasto”.
Spotka­nia te mają na celu posz­erzanie wiedzy i edukacji mieszkańców z zakresu architek­tury i urban­istyki, pro­mowanie rozwiązań służą­cych demokratyza­cji pro­cesu pode­j­mowa­nia decyzji doty­czą­cych pro­jek­towa­nia miast, jak również ksz­tał­towanie świado­mości mieszkańców i zaan­gażowanie ich we wspólne planowanie przestrzeni miejskiej, rozwi­janie w nich umiejęt­ności zespołowego dzi­ała­nia, pobudzanie ich kreaty­wności oraz doskonale­nie umiejęt­ności man­u­al­nych.
Rezul­tatem przeprowad­zonych warsz­tatów będzie zbiór pro­jek­tów dla miasta wypra­cow­anych przez uczest­ników wspól­nie z architek­tami. Pro­jekty te zostaną zaprezen­towane na wys­tawie i opub­likowane w wydawnictwie towarzyszą­cym ekspozy­cji. Kat­a­log propozy­cji będzie jed­nocześnie stanowił intere­su­jącą doku­men­tację współpracy ama­torów ze spec­jal­is­tami z dziedziny architektury.

Warsz­taty:
– 2 dwud­niowe spotka­nia w odstępie dwu­ty­god­niowym: 4 dni x 4 godziny
– 5 grup liczą­cych maksy­mal­nie 20 uczest­ników – każda prowad­zona przez innego architekta / pra­cownię architek­ton­iczną lub teo­re­tyka architek­tury
– osoby, które zgłaszają się do udzi­ału w warsz­tat­ach, wybier­ają grupę i prowadzącego

Zapisy: domkereta@gmail.com

Grupy:

grupa 1
warsz­taty prowadzi: Mał­gorzata Kuciewicz [grupa pro­jek­towa CENTRALA]
ter­miny: 15–16.06.2013, 29–30.06.2013, godz. 12.00–16.00
miejsce: Państ­wo­mi­asto, ul. Andersa 29, Warszawa

grupa 2
warsz­taty prowadzi: Kaja Dziar­makowska [Pra­cow­nia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA]
ter­miny: 27–28.07.2013, 03–04.07.2013, godz. 12.00–16.00
miejsce: Państ­wo­mi­asto, ul. Andersa 29, Warszawa

grupa 3
warsz­taty prowadzą: Michał Fre­jda, Michał Gratkowski [Moko Archi­tects]
ter­miny: 10–11.08.2013, 24–25.08.2013, godz. 12.00–16.00
miejsce: Państ­wo­mi­asto, ul. Andersa 29, Warszawa

grupa 4
warsz­taty prowadzi: Jan Stru­miłło
ter­miny: 14–15.09.2013, 28–29.09.2013, godz. 12.00–16.00,
miejsce: Państ­wo­mi­asto, ul. Andersa 29, Warszawa

grupa 5
warsz­taty prowadzi: Łukasz Woj­ciechowski [VROA Architekci]
ter­miny: 12–13.10.2013, 26–27.10.2013, godz. 12.00–16.00
miejsce: Muzeum Współczesne we Wrocławiu, Plac Strze­gom­ski 2, Wrocław

Pro­jekt dofi­nan­sowany ze środ­ków Min­is­terstwa Kul­tury i Dziedz­ictwa Narodowego.